Nhà máy Điện tử Chilisin Hải Phòng

- Tên dự án: NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ CHILISIN HẢI PHÒNG
- Chủ đầu tư: Công ty điện tử Chilisin Hải Phòng
- Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải phòng
- Thời gian: T4/2017
- Hạng mục: Tường bao
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
- Khối lượng: 4.650 m2

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ CHILISIN HẢI PHÒNG